• ෂුන්යුන්

මම බීම්

  • I Beam Universal beam ඉදිකිරීම් සඳහා

    I Beam Universal beam ඉදිකිරීම් සඳහා

    I කදම්භ ප්‍රමාණය ලැයිස්තුව GB සම්මත ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය (MM) H*B*T*W න්‍යායාත්මක බර (KG/M) ප්‍රමාණය (MM) H*B*T*W සෛද්ධාන්තික බර (KG/M) 100*68*4.5*7.6 11.261 320*132*11.5*15 57.741 120*74*5*8.4 13.987 320*134*13.5*15 62.765 140*80*5*5*9.1 16.890 3.80*80*5*5*9.1 16.810 38.60 380 6.80 6.00 *138*12*15.8 65.689 180*94*6.5*10.7 24.143 360*140*14*15.8 71.341 200*100*7*11.4 27*100*7*11.4 27*929 400*142*19.40 *12.5*16.5 73.878 220*110*7.5*12.3 33.070 4...